Chú ýMời bạn truy cập Blog thủ thuật máy tính chuyên sâuTruy cập ngay

Hướng dẫn tạo Bình luận mới nhất (Recent comments) cho Blogspot 2019

Posted by on 0 Comments
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo widget bình luận mới nhất hay còn gọi là (Recent comments) cho blogspot. Vì với blogspot thì việc quản lý bình luận khá khó khăn, hoặc bạn phải thường xuyên theo dõi mail của mình và rất dễ bị spam mail vì thông báo bình luận từ trang web.


Với widget bình luận mới nhất này sẽ giúp bạn theo dõi những bình luận trên toàn bộ nội dung của blog mình, sẽ phản ứng kịp thời với những spammer hay trả lời nhanh nhất cho những câu hỏi của các bạn khác đặt ra trong các chủ đề của mình. Và widget bình luận này hiển thị cả avatar của blogger nhé

Làm thế nào để tạo widget bình luận mới nhất cho Blogspot?
– Vào trang quản trị của bạn ở Blogger
– Tiếp tục chọn Layout (Bố cục), và chọn ví trí thêm widget bình luận mới nhất:
Cách tạo widget bình luận mới nhất (Recent comments) blogspot
– Thêm HTML, JavaScript:
Cách tạo widget bình luận mới nhất (Recent comments) blogspot

– Và paste toàn bộ đoạn code bên dưới này vào nội dung của HTML, JavaScript:
<style type="text/css">a.sneeit-srcbw { /*item-color*/color: #000000;/*item-color*//*border-color*/border-top: 1px solid #dddddd;/*border- color*/ display: block; padding: 1em 1.5em; position: relative;}.sneeit-srcbw-icon-comment {    position: absolute;    left: 0; top: 1.1em;}.sneeit-srcbw-icon-arrow { /* arrow-icon-color*/color: #ff4400;/* arrow-icon-color*/    position: absolute;    right: 0;    font-size: 200%;    top: 50%;    margin-top: -0.55em;}.sneeit-srcbw-credit { font-size: 90%; text-align: right; padding: 1em 0; /*credit*/display: block;/*credit*/ /*border-color*/border-top: 1px solid #dddddd;/*border-color*/}#sneeit-srcbw-exclude { display: none!important;}html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-icon-comment { right:0; left: auto;}html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-icon-arrow{ left:0; right: auto;}html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-credit { text-align: left;}</style><noscript id="sneeit-srcbw-exclude"></noscript><script type="text/javascript">// settingsvar sneeit_srcbw_count = 5; // change the number of commentsvar sneeit_srcbw_summary_length = 50; // summary lengthvar sneeit_srcbw_icon_comment = 'fa-comment-o'; // comment iconvar sneeit_srcbw_icon_arrow = 'fa-angle-right'; // arrow icon_s7GpE = ['link','href','font-awesome','link','text/css','stylesheet','https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css','sneeit-srcbw-exclude','\n','string','undefined','feed','entry','Not found any comment',' ...','','','alternate','self','#','/','#c','<a class="sneeit-srcbw" href="','"><i class="sneeit-srcbw-icon-comment fa ','"></i><span><strong>',':</strong> ','</span><i class="sneeit-srcbw-icon-arrow fa ','"></i></a>','<span </span>','<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=','&callback=_fCiE"><\/script>'];var _vHpF=document.getElementsByTagName(_s7GpE[0]);for(var _vLbB=0;_vLbB<_vHpF.length;_vLbB++){if(_s7GpE[1] in _vHpF[_vLbB]&&_vHpF[_vLbB].href.indexOf(_s7GpE[2])!=-1){break;}}if(_vLbB>=_vHpF.length){var _vLbJ=document.createElement(_s7GpE[3]);_vLbJ.type=_s7GpE[4];_vLbJ.rel=_s7GpE[5];_vLbJ.href=_s7GpE[6];document.head.appendChild(_vLbJ);}var _vRqN=document.getElementById(_s7GpE[7]).innerHTML;var _vSbX=sneeit_srcbw_count;_vRqN=_vRqN.trim();if(_vRqN){_vRqN=_vRqN.split(_s7GpE[8]);_vSbX=_vSbX*(_vRqN.length+2);}function _fCiE(json){if(typeof(json)==_s7GpE[9]||typeof(json)==_s7GpE[10]||!(_s7GpE[11] in json)||!(_s7GpE[12] in json.feed)||!json.feed.entry.length){document.write(_s7GpE[13]);return;}var _vQbX=0;for(var _vLbB=0;_vLbB<json.feed.entry.length&&_vQbX<sneeit_srcbw_count;_vLbB++){var _vOlU=json.feed.entry[_vLbB];var _vQjW=_vOlU.author[0].name.$t;var _vRcD=_vOlU.summary.$t;if(_vRqN.indexOf(_vQjW)!=-1){continue;}_vQbX++;if(_vRcD.length>sneeit_srcbw_summary_length){_vRcD=_vRcD.substring(0,sneeit_srcbw_summary_length)+_s7GpE[14];}var _vVgK=_s7GpE[15];var _vVeS=_s7GpE[16];for(var _vIlN=0;_vIlN<_vOlU.link.length;_vIlN++){var _vLbJ=_vOlU.link[_vIlN];if(_s7GpE[17]==_vLbJ.rel){_vVgK=_vLbJ.href;}else if(_s7GpE[18]==_vLbJ.rel){_vVeS=_vLbJ.href;}}if(!_vVgK){continue;}if(_vVgK.indexOf(_s7GpE[19])==-1){_vVeS=_vVeS.split(_s7GpE[20]);_vVeS=_vVeS[_vVeS.length-1];_vVgK+=(_s7GpE[21]+_vVeS);}document.write(_s7GpE[22]+_vVgK+_s7GpE[23]+sneeit_srcbw_icon_comment+_s7GpE[24]+_vQjW+_s7GpE[25]+_vRcD+_s7GpE[26]+sneeit_srcbw_icon_arrow+_s7GpE[27]);}document.write(_s7GpE[28]);}document.write(_s7GpE[29]+_vSbX+_s7GpE[30]);</script>
Chúc bạn thành công

0 Comments for "Hướng dẫn tạo Bình luận mới nhất (Recent comments) cho Blogspot 2019"