Mặc định viewsource bạn có thể thấy mã javascript mặc định như sau:

<script type="text/javascript" src="//www.blogger.com/static/v1/widgets/1384195903-widgets.js"></script>

Cách thức ẩn file javascript:
Bước 1: Vào Blogger Dashboard > Template > Edit HTML.
Bước 2: Sử dụng ctrl+f tìm đến thẻ đóng </body> sau đó thay bằng


&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;

Bước 3: Lưu mẫu lại và xem kết quả.
- View source (Ctrl +U) để xem kết quả thành công hay chưa. Nếu thành công bạn sẻ thấy các JS widget ở cuối trang view source sẻ có màu xanh nhạt. 

Chúc bạn thành công